എന്ത്കൊണ്ട് Sizcom Institute ?

New

By Admin     |     Feb  27/2019

ദിനം തോറും ടെക്നോളജി വളരുന്നതിനാൽ IT മേഖലയിൽ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പ്, സ്മാർട്ഫോൺ, ഐഫോൺ സർവീസ് മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരിശീലനം നേടിയ ടെക്‌നീഷൻമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സ്മാർട്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് ഉപഭോക്‌താക്കൾ വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും റിപ്പയറിങ് രംഗത്ത് ടെക്‌നീഷന്മാർ അപര്യാപ്തമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിസ്‌കോം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന സ്മാർട്ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് റിപ്പയർ കോഴ്സുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് .


READ MORE


Mobilephone Technician


By Admin     |     July  30/2018

Apple brand who always comes up with stunning features each time they introduce a new model has come up with the new iPhone X . iPhone X also has lots of special features they have introduced when comparing with their prior models.


READ MORE


About Us

The professional laptop service, smart phone service and digital marketing training institute. Sizcom institute provide the best service courses. All the technicians and teachers are highly educated and experienced. They are the best in this field. Sizcom laptop service institute, mobile service institute and digital marketing institute not just provide theoretical knowledge but also gives practical exposure. Placement assistance will also be provided after the completion of the course.100% JOB ASSURED PROFESSIONAL COURSES

  • First Chip Level Training institute in Calicut
  • 10 Years Of Experience In Service and Training
  • Only iPhone Service Training Institute in Calicut
  • International Standard Following Modules in Courses
  • Live Job Experience Makes Students Experts When Passout
  • All Previous Batch Students Are Placed In Well Known Companies
  • Expert Faculties Who Are Efficient In Service Field
  • Live Digital Marketing Experience With Payment Setup
  • Advanced Search Engine Optimization Techniques
  • Basic Website Designing and Hosting Modules Included