എന്ത്കൊണ്ട് Sizcom Institute ?

New

By Admin     |     Feb  27/2019

ദിനം തോറും ടെക്നോളജി വളരുന്നതിനാൽ IT മേഖലയിൽ മികച്ച തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പ്, സ്മാർട്ഫോൺ, ഐഫോൺ സർവീസ് മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരിശീലനം നേടിയ ടെക്‌നീഷൻമാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സ്മാർട്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ് ഉപഭോക്‌താക്കൾ വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും റിപ്പയറിങ് രംഗത്ത് ടെക്‌നീഷന്മാർ അപര്യാപ്തമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സിസ്‌കോം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന സ്മാർട്ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് റിപ്പയർ കോഴ്സുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് .


READ MORE


Google Free Tools


By Admin     |     Oct  23/2018

GOOGLE WEBMASTER TOOLS is used to check and maintain the websites performance. This is a free tool used by the website admin which enables them to monitor the websites execution, recognize the issues. GWT verifies whether Google is able to access the content on your website. It also enables to submit new pages to the website, and also remove the content that the users needn't see in the search engine. It also helps the admin to discover and get rid of the malwares found in the page.


READ MORE


Best FREE SEO tools.


By Admin     |     Sept  29/2018

Increasing Website traffic and ranking is very important in SEO.To achieve that proper keywords are to be used. Not only keywords lot of other things like Analysis, rank checking etc. have to be done. Manually doing all these tasks are impossible ,in the case of keywords it can be possible to some extend but still using a good tool will save a lot of your time and give correct guidance and helps in getting good results.


READ MORE


Choosing Digital Marketing as a Career in India and Abroad.


By Admin     |     Sept  14/2018

Digital Marketing is a field which is growing and so one which as enormous career opportunities in India and abroad. Digital marketing needs lot of tips and tactics to win people’s attention and you will have to try out different methods like video, infographics etc


READ MORE


Digital Marketing and its Scope


By Admin     |     August  21/2018

Digital marketing is simply marketing of business or products through digital media’s such as internet and mobile phones. This include Social media, email and websites.

READ MOREMobilephone Technician


By Admin     |     July  30/2018

Apple brand who always comes up with stunning features each time they introduce a new model has come up with the new iPhone X . iPhone X also has lots of special features they have introduced when comparing with their prior models.


READ MORE